-     e-mail

 

" - "

 

:
,

: (814-2) 711-001, 78-51-40
: (814-2) 711-000
rector@mainpgu.karelia.ru

, :
,

: (814-2) 711-006, 76-97-71
: (814-2) 711-000
toivonen@mainpgu.karelia.ru

:
.

: (814-2) 711-064, 78-14-81
: (814-2) 711-000
oder@mainpgu.karelia.ru

 

:

: (814-2) 711-064, 78-14-81
: (814-2) 711-000
akoryakina@mainpgu.karelia.ru

:

: (814-2) 711-031
: (814-2) 711-000
borovzova@mainpgu.karelia.ru

:

: (814-2) 711-064, 78-14-81
: (814-2) 711-000
petrova@mainpgu.karelia.ru

:

kudel@mainpgu.karelia.ru

:

koppalinal@mainpgu.karelia.ru

:

.

novikova@mainpgu.karelia.ru

 

, , .